Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
 1. Kształcenie i wychowanie w ZSM Głubczyce ma służyć rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
   
 2. Szkoła realizuje cele i zadania określane w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie oraz uwzględniające Program Wychowawczy szkoły i Program Profilaktyki, a w szczególności:
  2.1 Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  2.2 Umożliwia opanowanie wiedzy i umiejętności zawodowych do uzyskania tytułu technika lub robotnika wykwalifikowanego w określonym zawodzie,
  2.3 Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, poprzez:
       - organizowanie szkoleń i spotkań z zakresu doradztwa zawodowego i społecznego,
       - udział uczniów w „dniach otwartych” wyższych uczelni i udostępnianie materiałów informacyjnych o wyższych studiach,
       - rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnycnych.
  2.4 Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  2.5 Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
       - podejmowanie zadań dydaktycznych i wychowawczych w ramach obowiązujących zajęć edukacyjnych,
       - organizowanie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
       - organizowanie wycieczek związanych z nauczanym zawodem , turystyczno-krajoznawczych, imprez kulturalnych,
       - współdziałanie z zakładami pracy oraz organami władzy terenowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją itp.
  2.6 Organizuje pomoc  psychologiczno – pedagogiczną.
   
 3. Realizując zasadę szeroko rozumianej tolerancji, szkoła starać się będzie umożliwiać uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości:
   3.1 Narodowej poprzez organizację rocznicowych uroczystości itp.,
   3.2 Etnicznej poprzez org. imprez o charakterze regionalnym, zapoznawanie z tradycjami i kulturą kraju, regionu oraz miejscowości,
   3.3 Religijnej poprzez organizację w szkole nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
   
 4. Szkoła dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów.
   
 5. Funkcje opiekuńcze szkoła realizuje m.in. poprzez:
   5.1 Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
   
 6. Nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawowana jest stała opieka przez nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników szkoły, administracji i obsługi zgodnie z regulaminem szkoły.
   
 7. Nad uczniami przebywającymi na wycieczkach organizowanych przez szkołę sprawowana jest stała opieka zgodnie z regulaminem  wyciecze.
   
 8. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV w ramach systemu monitoringu wizyjnego, a jego szczegółowe wykorzystanie zawarte jest w programie wychowawczym szkoły.

 

 

 

 

 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 23-06-2016 20:38
 • Modyfikował: Krzysztof Malik, data modyfikacji: 23-06-2016 21:16
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 1073
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/319/145/dzialalnosc-zsm.html
 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 23-06-2016 20:38
 • Modyfikował: Krzysztof Malik, data modyfikacji: 23-06-2016 21:16
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 1073
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/319/145/dzialalnosc-zsm.html
 • Data publikacji: 23-06-2016 20:38 przez: Krzysztof Malik
 • Data modyfikacji: 23-06-2016 21:16 przez: Krzysztof Malik
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 23-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 1073
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  23-06-2016, godz. 21:16:38
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  23-06-2016, godz. 21:13:43
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  23-06-2016, godz. 20:38:08
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
Dane adresowe:

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
48-101 Głubczyce
ul. Aleja Śląska 1

 

tel.: 77 485 30 87 | tel. kom. 513188164
fax: 77 485 30 88
e-mail: sekretariat@zsmglubczyce.pl