Przejdź do treści strony
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zespół Szkół Mechanicznych
w Głubczycach

Al. Śląska 1
48-100 Głubczyce

Tel./fax 77 485 30 87, 77 485 30 88
e-mail: 

 

 

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

Deklaracja dostępności serwisu Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH (Jednostka) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: przed 2019.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 16.10.2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

3. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Zespołem Szkół Mechanicznych w Głubczycach, e-mail: sekretariat@zsmglubczyce.pl, tel. +48 774853087.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane osoby zgłaszającej żądanie,

2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH, al. Śląska  1, 48-100 Głubczyce

Główne wejście do siedziby Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach usytuowane jest od strony al. Śląska. Do budynku prowadzą główne drzwi wejściowe. Obok budynku znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony al. Śląska. Wewnętrzne klatki schodowe zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników jednostki przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 774853087.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH, al. Śląska 1, 48-100 Głubczyce lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 774853087.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 150 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

W jednostce nie ma pętli indukcyjnych.

W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 21-01-2016 19:11
 • Modyfikował: Krzysztof Malik, data modyfikacji: 26-11-2019 12:01
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 21-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 1057
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/267/126/dane-teleadresowe.html
 • Opublikował: Krzysztof Malik, data publikacji: 21-01-2016 19:11
 • Modyfikował: Krzysztof Malik, data modyfikacji: 26-11-2019 12:01
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 21-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 1057
 • Link do strony: http://bip.zsm.powiatglubczycki.pl/267/126/dane-teleadresowe.html
 • Data publikacji: 21-01-2016 19:11 przez: Krzysztof Malik
 • Data modyfikacji: 26-11-2019 12:01 przez: Krzysztof Malik
 • Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Krzysztof Malik
 • Data wytworzenia: 21-01-2016
 • Ilość wyświetleń: 1057
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-11-2019, godz. 12:01:50
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  03-02-2018, godz. 12:24:47
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  22-01-2016, godz. 17:30:49
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  21-01-2016, godz. 19:45:26
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
 •  
  21-01-2016, godz. 19:11:35
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Malik
Dane adresowe:

Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach
48-101 Głubczyce
ul. Aleja Śląska 1

 

tel.: 77 485 30 87 | tel. kom. 513188164
fax: 77 485 30 88
e-mail: sekretariat@zsmglubczyce.pl